top of page

1.Toepasselijkheid der voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle anbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

2. Aanbiedingen en prijsopgaven 
Aanbiedingen, prijsopgaven ed zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. I premi sono stati assegnati sulla base di dieci giorni di premi in denaro. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

3. Overeenkomsten 
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen. 

4. Levering van goederen en diensten 
De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders è overeengekomen.
Indien è overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.
Il klant/opdrachtgever può dire che il suo zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.
Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten. 

5. Overmacht 
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding è de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.
Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht è mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Prima o poi l'ombra può essere chiusa/portata nel salone di rifinitura senza alcuna parola d'ordine gestita. 

6. Aansprakelijkheid 
De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Tutte le opportunità sono te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, hierbij neme men een marktconforme prijs van een soortgelijk dier van soortgelijk ras, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen. 

7. Garantie 
Garantie strekt non verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht. 

8. Reclame 
Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 ore van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 ore su fusione van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen.
Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.

9. Betaling
Tenzij anders è overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In questo modo, è possibile che tu tenga conto del fatto che la tua parola è stata gestita da tutti i klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het guard van het dier comen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.
Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing: 

un. Bij annulering langer dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd; 

b. Bij annulering korter dan 24 uur voor the afgesproken tijdstip is 50% van de voor de voor de dienst geldende price (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd._cc781905-94cde-3194-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Bij -bb3b-136bad5cf58d_

Nel caso in cui il tasso minimo di vincita è il eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 100% per maand, ingaande 30 dagen na leveraged van sommatie bericht. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. L'acquisto di denaro a buon mercato viene assegnato al 15% del suo valore nella prima camera da letto con un minimo di due centesimi di euro e un centesimo di euro inferiore, ed è in un'altra zona che la somma di denaro di prima qualità è reale. 

10. Geschillen
Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst. 

bottom of page